Shaw
Charles Edward  b. 1853, d. 1908
Charles Philip  b. 1879, d. 1908
Dorothy Emma  b. c 1910, d. 23 Jan 2001
Emma  b. 20 Nov 1879
Honor  b. 31 Aug 1912, d. Sep 1999