England
Hertfordshire
Bromyard
Penfold, Elizabeth  b. c 1870, d. 1944
Broxbourne
Cain, Caroline  b. c 1849
Cain, Emma Sarah  b. c 1848, d. 1920
Bushey
Fairbairn, David Patrick  b. 30 Mar 1919, d. 3 Oct 2009
Cheshunt