England
Sussex
Horsham
Baynards Seaton
Jenner, Caroline Annie  b. 1911
Jenner, Frank  b. 1887, d. 1940
Shrubb, Annie  b. 1877, d. 1952
Shrubb, Henry  b. 1848, d. 1931
Shrubb, Mary  b. 1876, d. 1923